Lapostetők szigetelése műanyag (PVC) lemezekkel

BMI Wolfin és Icopal szintetikus PVC szigetelőlemezek

ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS

A BMI Group szintetikus, PVC anyagú tetőszigetelő lemezeiből forrólevegős hegesztési eljárással alakítható ki a felületfolytonos szigetelés. A PVC tetőszigetelő lemezek alkalmazhatók lapostetők, és megfelelő rögzítési móddal íves tetők valamint hagyományos sátortetők esetében is. A BMI Icopal égisze alatt gyártott Monarplan, és a BMI Wolfin almárkájaként megjelenő Cosmofin szigetelő lemezek kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek, melynek köszönhetően a BMI egyrétegű tetőszigetelő rendszerei kiváló megoldást biztosítanak új építésű épületek és tetőfelújítások esetében is.

SZIGETELŐ LEMEZEK ÉS TULAJDONSÁGAIK

Minden tetőfedő anyag ki van téve az időjárás viszontagságainak, melyek hatással vannak az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaira is. Olyan hatásokra gondolunk, mint a nagy hőmér- séklet-változások, az UV sugárzás, fagyás és olvadás, csapadékvíz, valamint vegyi és biológiai hatások. A tetőszigetelések vízszigetelő képességét e hatások mellett is hosszú távon fenn kell tartani, különben a szigetelés nem tudja az elvárt teljesítményt nyújtani. A BMI szintetikus tetőszigetelő lemezei kiváló tulajdonságaiknak köszönhetően sokoldalú, tartós és megbízható megoldást biztosítanak a beruházók, üzemeltetők és felhasználók részére.

Monarplan FM

Poliészter hordozóbetétes, szürke színű szintetikus tetőszigetelő lemez mechanikai rögzítésű tetőszigeteléshez alkalmazható. A mechanikai rögzítés megfelelő méretezé- se, valamint a vízszigetelés poliészter hordozóbetétjének kiváló szilárdsági jellemzői együttesen teszik lehetővé, hogy a  kész  rétegrend a  szélszívásnak ellenálljon.     A dűbeles rögzítésű tetőszigetelés kiváló megoldás akkor is, amikor a kis önsúlyú réteg- rend  a  tervezési követelmény.

Monarplan G

Üvegszál hordozóbetétes, szürke színű szintetikus tetőszigetelő lemez, melyet első- sorban fordított rétegrendű, leterheléssel rögzített tetők, hasznosított tetők és zöldte- tők kialakításához fejlesztettek ki, de alkalmas ragasztással rögzített, egyenes réteg- rendű tetőszigetelések kivitelezéséhez rétegrend kiegészítő termékként is.

Monarplan GF

Üvegszál hordozóbetétes, szürke színű szintetikus tetőszigetelő lemez, alsó oldalán poliészter filccel. Hidegragasztással ragasztott, valamint részben ragasztott, részben mechanikailag rögzített szigetelések kialakításához, akár íves, nagy hajlásszögű, vagy bonyolult geometriájú tetők szigetelésére is alkalmas.

Monarplan W

Poliészterháló hordozóbetétes, sötétszürke színű szintetikus tetőszigetelő lemez csúszásmentes járófelületek kialakítására és mechanikai védelemként Monarplan ter- mékrendszerrel szigetelt tetőfelületeken  alkalmazható.

Monarplan D

Hordozóréteg nélküli, szürke színű szintetikus tetőszigetelő lemez pozitív és negatív sarkok, tető- és attika áttörések, csőátvezetések kialakításához, azokra az esetekre, amikor egyéb Monarplan kiegészítők és rendszertartozékok nem alkalmazhatók.

Cosmofin GG plus

Üvegszövet és üvegfátyol kompozit hordozóval készülő, sokoldalúan alkalmazható, mecha- nikai rögzítésű, vagy leterheléssel készülő rétegrend esetén egyaránt alkalmazható, vilá- gosszürke színű szintetikus tetőszigetelő lemez. Járható- és növényzettel ellátottzöldtetők kiváló vízszigetelő

Cosmofin F

Hordozóréteg nélküli, világosszürke színű szintetikus tetőszigetelő lemez pozitív és ne- gatív sarkok, tető- és attika áttörések, csőátvezetések kialakításához, azokban az ese- tekben, amikor egyéb kiegészítők és rendszertartozékok nem alkalmazhatók.

Szigetelőlemezek

Erősítő réteg
Vastagság (mm)
Szélesség (m)
Hossz (m)
Szín
Megközelítő RAL színkód
Monarplan FM
poliészter háló
1,5 / 1,8 / 2,0
1,65 / 2,12
15
szürke
RAL 7001
Monarplan G
üvegfátyol
1,5 / 1,8
2,12
15
szürke
RAL 7001
Monarplan GF
üvegfátyol + az alsó oldalon 250 g/m2 PE filc
1,5
2,12
15
szürke
RAL 7001
Monarplan W*
poliészter háló
1,2 / 2,2
1,06
15
sötétszürke
RAL 7015
Monarplan D*
erősítő réteg nélkül
1,2
0,75 / 1,50
15
szürke
RAL 7001
Cosmofin GG Plus
üvegfátyol/ üvegszövet
1,5 / 1,8 / 2,0
1,65 / 2,12
15
világosszürke
RAL 7047
Cosmofin F*
erősítő réteg nélkül
1,5
1
20
világosszürke
RAL 7047

Tartozékok

Monarplan PVC külső és belső sarok
Monarplan PVC univerzális sarok
Cosmofin PVC külső és belső sarok
Monarplan fóliabádog
Cosmofin fóliabádog
Monarplan Glass Fibre Mat 120 g/m2 üvegfátyol
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Ragasztók  és segédanyagok

Teroson EF TK 395 1K PUR ragasztóhab
Teroson EF TK 400 1K PUR ragasztóhab
Teroson AD 914 1K PUR kontaktragasztó
Monarplan THF PVC hegesztő folyadék
Monarplan folyékony PVC
Monarplan PVC Tisztító folyadék
*
+
+
+
+
*
+
+
+
+
*
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
*
+
+
+
+
+
+
+
+

* Önmagában nem alkalmazható (tartozék kategória)

**Egyenes rétegrendű tetők esetén a hőszigetelés rögzítéséhez

Alkalmazási területek

Tetőtípusok

A lapostetőknek általában három fő típusát különböztetjük meg:

  • Egyenes rétegrendű tető (melegtető), aminél a hőszigetelés a tetőfödém és a vízszigete- lés között helyezkedik el, ezért a födémszerkezet hőmérséklete közel azonos lesz az épület belsejében lévő hőmérséklettel. Emiatt nevezik ezt a tetőtípust melegtetőnek. A födém- szerkezet és a hőszigetelés közé párazáró réteget kell helyezni a belső térből származó pára hőszigetelésbe történő bejutásának és lecsapódásának megakadályozására. A tető átszel- lőztetése a párazáró réteg miatt nem szükséges.
  • Fordított rétegrendű tető, amelynél a hőszigetelés a vízszigetelés felett helyezkedik el, ennek következtében a vízszigetelés és az alatta lévő tetőszerkezet hőmérséklete közel azonos az épület belsejének hőmérsékletével. Mivel a hőszigetelés a tető vízszigetelése fö- lött helyezkedik el, csak nedvességnek és fagynak ellenálló, a gyártó által fordított rétegren- dű tetőkhöz ajánlott hőszigetelő anyag alkalmazható. A szélszívásból adódó mozgások, és károsodások megakadályozása érdekében leterhelő réteg elhelyezése szükséges. A te- tőszerkezet statikai teherbírását a leterhelő réteg súlyának figyelembevételével kell meg-
  • Átszellőztetett tető (hidegtető) az a tetőtípus, amelynél a csapadékvíz elleni szigetelés aljzata alatti tér át van szellőztetve, és a hőszigetelés (amennyiben van) a tető héjazata alatt helyezkedik Ennek következtében hideg időben a tetőfedés és az aljzatszerkezet hőmér- séklete lényegesen alacsonyabb lesz, mint az épületen belüli hőmérséklet. Ennek következ- tében a tetőszerkezet alsó felületén páralecsapódás alakulhat ki, ezért szükséges a te- tőszerkezet és hőszigetelés felső felülete között min. 50 mm-es átszellőztetett rést hagyni, amivel biztosítható, hogy az eresznél kialakított beszellőztető nyíláson át beáramló és a te- tőgerincnél kialakított kiszellőztető nyíláson keresztül távozó levegő a tetőfelület egészét alulról átszellőztesse. A tetőknek ezt a típusát gondosan meg kell tervezni, hogy elkerüljük a szerkezet idő előtti meghibásodását. Az átszellőztetést meghatározó méreteket (légbeve- zetés, légrés és levegő kivezetés keresztmetszete) a tetőfelületdőlésszögének függvényé- ben kell meghatározni.

RÖGZÍTÉSI MÓDOK

A tetőszigetelés rétegeit minden esetben rögzíteni kell a fogadószerkezethez, a szélszívásból eredő erőknek megfelelő méretezés alapján.

  • Mechanikai rögzítés: A tetőszigetelő lemezeket és a hőszigetelést lapostető-dűbelek se- gítségével rögzítik a fogadószerkezetéhez (födém vagy aljzatszerkezet). A hőszigetelő táb- lák és a vízszigetelő lemez eltérő méretei miatt a hőszigetelés rögzítése táblánként szüksé- ges, még a vízszigetelés elhelyezése előtt. A tető szélei mentén nagyobb sűrűségű rögzítés szükséges a szélszívás fokozott erőssége
  • Ragasztott rögzítés: A tetőszigetelő lemezeket hidegragasztással rögzítik a fogadószer- kezethez illetve a hőszigeteléshez. A hőszigetelő táblák rögzítése ugyancsak ragasztással történik, ezért a hőszigetelés aljzata is megfelelően rögzített kell, hogy A ragasztás készülhet teljes felületen, illetve sávos ragasztással. A ragasztóanyagot az alkalmazott ra- gasztási mód függvényében kell  meghatározni.
  • Leterheléses rögzítés: A tetőszigetelő lemezek és a hőszigetelés leterhelését mosott ka- viccsal, vagy előre gyártott beton járólapok alkalmazásával kell biztosítani a szélszívásból adódó mozgások és károsodások megakadályozásáért. A vízszigetelő réteg védelme érde- kében a szigetelésre legalább egy réteg 0,20–0,25 mm vastag PE fóliát, vagy egy réteg geotextiliát kell elhelyezni. A két anyag együttes alkalmazása is elfogadott. Kizárólag nem lebomló, korhadásálló, építőipari fólia és geotextilia alkalmazása megengedett. Hasznosí- tott tetők esetén fagyálló kőzúzalék is alkalmazható leterhelő rétegként, azonban ez alá minden esetben egy, a felső oldalán PP fátyollal kasírozott drénlemez elhelyezése szüksé- ges, melyet a vízszigetelő lemezre kerülő elválasztó rétegre fektetnek.